ธนาคารออมสิน

๑. หลักการให้กู้ยืมเงิน :
๑. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม รวมถึงธุรกิจนำเข้า - ส่งออก
๒.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
๒. ประเภทธุรกิจ :
๑.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
๒.อุตสาหกรรมหัตถกรรม
๓.อุตสาหกรรมการบริการ
๔.อุตสาหกรรมการเกษตร
๕.ธุรกิจค้าปลีก - ค้าส่ง
๖.ธุรกิจบริการ
๗.ธุรกิจนำเข้า
๘.ธุรกิจส่งออก
๓. ประเภทสินเชื่อ :
๑. เงินกู้
๒. เบิกเงินเกินบัญชี
๔. อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR บวกไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ต่อปี (เพิ่ม - ลดตามความเหมาะสม)
๕. ระยะเวลาชำระหนี้ : กรณีเงินกู้ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี
๖. หลักทรัพย์คำประกัน : ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือ อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานและเครื่องจักร
๗. หลักฐานการกู้ยืมเงิน :
กรณีบุคคลธรรมดา
๑. คำขอกู้สินเชี่อ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
๓. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (แล้วแต่กรณี)
๔. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
๕. รง. ๔ ฉบับปัจจุบัน
๖. สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ STAEMENT จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง ๖ เดือน พร้อมสัญญากู้ สัญญาจำนอง
๗. สำเนาเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำของธนาคารและสถาบันการเงิน
หลักประกัน :
๑)บุคคลค้ำประกัน
- วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ บาท หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๑ คนค้ำประกัน
- วงเงินกู้เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ บาท หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท ไม่น้อยกว่า ๒ คน ค้ำประกัน
- วงเงินกู้เกิน ๕๐.๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ข้าราชการระดับ ๔ หรือ เทียบเท่าขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒ คนค้ำประกัน
๒)หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนดหรือ นส.๓ก. เป็นตนเอง หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และหลักประกันดังกล่าวต้องปลอดจำนอง และภาระติดพันใดๆ
- เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกับ สนง. ทะเบียนเครื่องจักรกลาง ตาม พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร ๒๕๔๑
- หนังสือค้ำประกันของธนาคาร( การประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน)
การทำสัญญา :
เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว ให้ผู้กู้ทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน
- ราษฎร ให้ราษฎรผู้กู้เงิน เป็นคู่สัญญา
- กลุ่มอาชีพ ให้ประธานคณะกรรมการ เป็นคู่สัญญา
- นิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ในการที่จะทำนิติกรรมได้ เป็นคู่สัญญา
การผิดข้อตกลงในสัญญา : หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไปใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ให้ถือว่าสัญญาการกู้เงินเป็นอันสิ้นสุด ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้บางส่วน หรือทั้งจำนวนจากผู้กู้คืนได้ทันที
ค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมสัญญา :
๑) ค่าอากรแสตมป์ติดในสัญญา
๒) ค่าฤชาธรรมเนียมในการจดจำนองหลักทรัพย์ค้ำประกัน และค่าเบี้ยประกันภัย ในกรณีใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน
เอกสารที่ประกอบคำขอ:
ประเภทผู้กู้ที่ ๑,๒,๓
๑) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
๒) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ / สกุล
๓) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
๔) ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
๕) ภาพถ่าย หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๖) แผนที่ที่อยู่อาศัย และแผนที่สถานประกอบการ
ประเภทที่ ๔ : ใช้หลักฐานเดียวกับประเภทที่ ๑ และเพิ่ม
๑) หนังสือรับรองกลุ่มอาชีพจากเขตหรืออำเภอหรือหน่วยราชการอื่นในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนอาชีพนั้น
ประเภทที่ ๕ : ใช้หลักฐานเดียวกับประเภทที่ ๑ และเพิ่ม
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจการจัดการของนิติบุคคล
ประเภทที่ ๖ :บุคคลธรรมดา ใช้หลักฐานเดียวกับประเภทที่ ๑ นิติบุคคล ใช้หลักฐานเดียวกับประเภทที่ ๕
สำเนาเอกสารที่ใช้สำหรับการค้ำประกันทุกประเภท
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน :
๑) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
๒) เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว / สกุล (ถ้ามี)
๓) หนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือนจากผู้มีอำนาจของหน่วยงานในสังกัด
๔) หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ในกรณีเป็นช้าราชการหรือลูกจ้างประจำ หรือ พนง.รัฐวิสาหกิจ
กรณีใช้หลักทรัพย์ประกัน :
๑) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ค้ำประกัน
๒) เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว / สกุล (ถ้ามี)
๓) หนังสือที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ยินยอมให้นำหลักทรัพย์มาใช้ค้ำประกัน
๔) โฉนดที่ดิน หรือ นส.๓ก หรือทะเบียนเครื่องจักรของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
๕) แผนที่แสดงที่ตั้งหลักทรัพย์
กรณีผู้ขอกู้เงิน ผู้ค้ำประกัน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ ทำการสมรสแล้ว ให้เพิ่มเอกสารคู่สมรสดังนี้ :
๑) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
๒) หนังสือยินยิมของคู่สมรสให้ทำนิติกรรม
๓) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณบัตร ฯลฯ
๔) เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว / สกุล (ถ้ามี)
สถานที่ติดต่อขอรับบริการ :
๑) ส่วนบริหารเงินทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (สำหรับกรุงเทพฯ) อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น ๔ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร (๐๒) ๒๔๘๘๐๙๘ ,๒๐๒๔๔๗๕ - ๖ , ๒๔๕๐๑๔๐
๒) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๙ จ.ชลบุรี (สำหรับจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว) ๖๗ หมู่ ๑ ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร (๐๓๘) ๗๘๔๐๖๔ - ๗
๓) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (ทุกจังหวัด)
หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม