รายละเอียดข่าว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม
  รายละเอียดข่าว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชม และทำกิจกรรม [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๑.๐๐น.นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา รุ่นที่ ๓ ได้นำคณะมาจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะชีวิต ให้สาระความรู้และความสุขแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อม