หลักสูตรที่เปิดสอน
 ๑. อิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓. คอมพิวเตอร์และการจัดการ
    ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 ๔. เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์
 ๕. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑-ม.๓)

 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

 วัตถุประสงค์

     จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้แก่ผู้พิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ที่ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ในระดับที่สามารถดำเนินกิจการที่เป็นของตนเองได้ เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพรวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและสังคม

รับสมัคร รับสมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ
 • อายุ ตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๓๕ ปี
 • มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่า ป. ๖ หรือเทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

 คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา

 • สามารถซ่อมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องไฟฟ้าประจำบ้าน วิทยุ เครื่องเสียงมินิคอมโป โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี และสามารถซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้
 • สามารถซ่อมแก้ไขปัญหาติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทจัดการงานสำนักงาน ร้านค้าอะไหล่ และใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
 • สามารถพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้นต่อไปได้

รับสมัคร รับสมัคร

 ลักษณะงานที่สามารถทำได้

 • เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ เทป เครื่องเสียง โทรทัศน์ วีดีโอ ซีดี
 • เป็นช่างซ่อม วิทยุ เทป เครื่องเสียง โทรทัศน์ วีดีโอ ซีดี และ คอมพิวเตอร์ ประจำร้านซ่อม
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เข้าทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ